Welcome to the ILEA Alumni Portal

Welcome to the website of the ILEA Global Network (IGN) Alumni Portal. The Alumni Portal is a resource for ILEA alumni to connect with the network of 70,000 ILEA graduates and access current resources for law enforcement professionals.

If you do not remember your password to log into the Alumni Portal, you can reset your password in the Глобална мрежа на ILEA application.

Para restablecer su contraseña, por favor visite el IGN

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe en visitant IGN.

หากท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ ขอให้เข้าไปที่เว็บไซต์ IGN.

Para redefinir a sua palavra-passe, visite o IGN.

Forgot your username or don't have an account yet? Click here to contact us.


Кодекс за поведение

Глобален портал на завършилите ILEA – Кодекс за поведение 

Глобалният портал на завършилите ILEA е място, където се насърчават професионализма, отговорността и взаимното уважение в условията на безопасна виртуална среда за учене и комуникация. Всички потребители, които посещават платформата, имат право на безопасен и сигурен престой във всеки един момент. 

Вашето поведение в платформата на Глобалния портал, участието ви в дискусии, споделянето на истории, добри практики е отражение на вас самите, вашата организация, вашия отдел, вашата държава. Затова ваша отговорност е поведението ви да представя в положителна светлина, вас самите и тези, които представлявате. Очакваме, като завършил курсист на ILEA, да положите максимални усилия да спазвате този Кодекс на поведение, докато сте в платформата на Глобалния портал на завършилите ILEA. Поведение като описаното по-долу е неприемливо в Портала на завършилите ILEA: 

 

  • Заобикаляне или нарушаване на правилата на Кодекса на честта на ILEA; 
  • Присвояване на чужда интелектуална собственост или използване на такава, без да имате разрешение за това; 
  • Показване на неуважение, незачитане или враждебно поведение към друг курсист, ползващ Портала, към инструктор, член на персонала или друг негов потребител; 
  • Създаване на предпоставки за нарушаване на добрия ред и дисциплина в Портала или дискредитиране по друг начин на ILEA; 
  • Използване на информационно-технологичните ресурси на ILEA по неподходящ или непозволен начин; 
  • Правене на публични изявления, които имат заплашителен характер, или по друг начин насаждат враждебни настроения към даден човек или група лица на основание раса, пол, цвят на кожата, религия, етнически произход или сексуална ориентация. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА 

Всяко нарушение на правилата за поведение и/или поведение, неприлягащо на длъжностно лице от сферата на правоприлагането, може да доведе до незабавно преустановяване на достъпа ви до Портала на завършилите ILEA.